Archív

 

Fórum koľajovej dopravy

http://www.fkd.sk/sk/archiv

 

Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku

http://www.fkd.sk/sk/zakladne-informacie

 

Diskusné kluby

Diskusný klub 9 - exkurzia (15. - 18. 10. 2008)
Exkurzia Bratislava - Padova - Bologna - Florencia - Pisa – Bratislava

Diskusný klub 8 - exkurzia (12. - 13. 6. 2008)
Exkurzia Bratislava - Viedeň - Baden – Bratislava

Diskusný klub 6 - ISK 200 (16. 8. 2007)

Diskusný klub 5 - exkurzia (12. - 15. 10. 2005)
Exkurzia Bratislava - Graz - Padova - Barolo - Torino - Milano - Soave - Bad Blumau – Bratislava

Diskusný klub 3 - exkurzia (3. - 6. 6. 2004)
Exkurzia Praha - Mníchov - Norimberg - Strenger Tunnel - St. Anton – Schaftbergbahn

 

Workshopy

WORKSHOP k vyhláške č.250/1997 Z.z.

6. Diskusný klub k novelizácii zákona o dráhach a vyhlášky o stavebnom poriadku dráh, ale i ďalších súvisiacich vyhlášok a predpisov (napr. Ž11) v súvislosti s implementáciou platných a pripravovaných legislatívnych noriem EÚ, mal v uplynulom období svoje pokračovanie vo forme ďalších workshopov pod záštitou ISK 200 a spoločnosti PSKD.
Cieľom workshopov je prediskutovať možnosti a potreby železničného sektoru a následne navrhnúť príslušné modifikácie Vyhlášky MDPT 250/97 Z.z. a súvisiacich zákonov a predpisov. Workshopov sa zúčastňujú zástupcovia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a predstavitelia Spoločnosti PSKD a Iniciatívy SK 200.

Workshop KORIDOR ŠTETÍN - KONSTANCIA A JEHO CEZHRANIČNÁ KONTINUITA
Workshop Koridor Štetín - Konstancia a jeho cezhraničná kontinuita (7. - 9.6.2006)

V dňoch 7. až 9. júna 2006 sa konal v Košiciach pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v spolupráci s TER projektovým manažérom a Spoločnosťou PSKD ako organizačným garantom, workshop pod názvom "Koridor Štetín - Konstancia a jeho cezhraničná kontinuita".
Cieľom workshopu bolo preveriť možnosti vedenia trasy Koridoru Štetín - Konstancia v cezhraničnej oblasti železníc Poľska, Čiech, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska.
Obsahom workshopu bolo technicko-ekonomické a prevádzkovo-legislatívne posúdenie tohto železničného koridoru a návrh jeho optimálnej trasy. Záverom bola deklarovaná dohoda o rozsahu a obsahu ďalšej spolupráce medzi jednotlivými účastníkmi.
Workshopu sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky, projektový manažér TER, zástupcovia Ukrajinských železníc, Rumunských železníc, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo a.s., SUDOP Praha a.s. a predstavitelia Spoločnosti PSKD.

Workshop ČIERNA NAD TISOU 2006
Workshop Čierna nad Tisou 2006 (19. - 21.4.2006)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v spolupráci s TER projektovým manažérom a Spoločnosťou PSKD ako organizačným garantom, usporiadalo v dňoch 19. až 21. apríla 2006 "Workshop Čierna nad Tisou 2006", ktorý sa konal v Košiciach, v hoteli Bankov.
Súčasťou workshopu bol aj výjazd a prehliadka železničnej prekládkovej stanice Čierna nad Tisou.
Cieľom bolo analyzovať podmienky a rozsah modernizácie prekládkovej stanice Čierna nad Tisou a jej ďalšieho rozvoja, v súvislosti s pozitívnym napredovaním prípravy a výstavby medzinárodného koridoru č. V.a : Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - Užhorod - Ľvov a zároveň koordinovať tento rozvoj s rozvojom obdobnej prekládkovej stanice Záhony na území Maďarska na koridore č. V.
Účastníkmi workshopu boli zástupcovia ministerstiev dopravy Českej, Maďarskej a Slovenskej republiky, TER projektový manažér, zástupcovia Maďarských železníc, Rakúskych železníc, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo a.s., Sudopu Praha a.s. a zástupcovia členov Spoločnosti PSKD.

Workshop LETISKO BRATISLAVA 2004
Workshop Letisko Bratislava 2004 (14.10 - 18.11.2004)

V dňoch 14.10. - 18.11.2004 sa konal Workshop na tému "Letisko Bratislava 2004", cieľom ktorého bolo spracovanie alternatív pre riešenie napojenia Letiska M. R. Štefánika na dopravnú infraštruktúru mesta a železníc, v kontexte s urbanistickým riešením územia a jeho plánovaných aktivít a architektonickým stvárnením budúcich osobných terminálov verejnej dopravy. Workshopu sa zúčastnili 4 profesionálne tímy, dva zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, po jednom zo Žilinskej univerzity a zo spoločnosti REMING Consult, a.s. Na ukončení boli prezentované a vyhodnotené návrhy jednotlivých riešiteľských kolektívov a boli doporučené ich ďalšie dopracovania a využitie.

Workshop TRENČÍN 2003
Workshop Trenčín 2003 (3.4. - 6.5.2003)

V apríli 2003, so záverečným vyhodnotením 6. mája 2003 pod záštitou Železníc Slovenskej republiky, primátora mesta Trenčín a Spoločnosti PSKD sa konal "Workshop Trenčín", ktorého cieľom bolo ponúknuť mestu Trenčín alternativne riešenia urbanizmu, architektúry a dopravnej infraštruktúry v súvislosti s novým riešením modernizácie železničnej trate pre rýchlosť do 160 km/hod. Workshopu sa zúčastnilo šesť odborných kolektívov z rôznych firiem (Dopravoprojekt, a.s., AUREX, s.r.o., Fakulta architektúry STU, REMING Consult a.s. a dve architektonické kancelárie z Trenčína). Súťažné návrhy hodnotila odborná komisia. Výsledky workshopu boli prezentované širokej odbornej a laickej verejnosti v Trenčíne.

Workshop NIMNICA 2003
Workshop Nimnica 2003 (9. - 12.2.2003)

Pod hlavičkou Spoločnosti PSKD sa uskutočnil v dňoch 9. - 12. februára 2003 Workshop v Nimnici, predmetom ktorého bolo "Architektonicko-krajinárske riešenie územia z dôvodu novej trasy modernizácie žel. trate v úseku Púchov - Považská Bystrica". Akcia sa uskutočnila v spolupráci a za účasti primátorov a starostov dotknutých miest a obce, odborníkov a pedagógov z Fakulty architektúry STU, zástupcov ŽSR a projektantov AUREX s. r. o., REMING Consult a. s. a ich kooperantov. Odborným garantom bola Katedra krajinnej a parkovej architektúry. Výsledky workshopu boli prezentované na výstave v budove ŽSR - GR na Klemensovej ul. v Bratislave. Výstava bola otvorená dňa 26. marca 2003. Závery workshopu mali výrazne pozitívny vplyv na názory zástupcov miest a obcí, ako i na ostatné odborné inštitúcie pri posudzovaní vplyvov stavby na krajinu a životné prostredie.

 

Študentské súťaže

Študentská súťaž 2002

V úzkej spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave, so Železnicami Slovenskej republiky a REMING Consult a.s. sa uskutočnila neanonymná študentská súťaž na tému "Prístrešok pre cestujúcich - železničné zastávky ŽSR". Odborná porota pozitívne hodnotila kreatívny prístup a nápaditosť jednotlivých návrhov, kvalitu grafického spracovania, ako aj samotný obsah. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy všetkých dvadsiatich súťažných návrhov sa uskutočnilo dňa 23.04.2002 v priestoroch Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky v Bratislave na Klemensovej ul. Prvé dva víťazné návrhy boli doporučené dopracovať do typového projektu pre využitie pri výstavbe železničných koridorov.

Ateliérová tvorba

Fakulta architektúry STU v Bratislave a spoločnosť REMING Consult a.s. vypísali v školskom roku 2003-2004 ateliérovú tvorbu v 4. a 5. ročníku na Ústave dizajnu. Téma ateliérovej tvorby bola "Riešenie vybavenia vlakových zastávok na území Slovenska". Výsledkom bolo 10 návrhov spracovaných graficky, v modeloch, vo vizuálnej forme. Všetky návrhy po vzájomnej dohode boli vydané formou Katalógu, ktorý je k dispozícii pre projektovanie stavieb železničných staníc a zastávok.

+ posledná študentská súťažv + foto

 

Projektové úlohy

Jedným zo spôsobov uskutočňovania cieľov spoločnosti je riešenie tzv. Projektových úloh.
Číslo PÚ Názov PÚ
01 /2001 Praktické skúsenosti a prekonanie odmietavého postoja prevádzkových zložiek voči použitiu a budovaniu skrátených prechodníc podľa Blossa.
02 /2001 Spojka z výhybiek 1:24 medzi koľajami v oblúkoch r > 1200 vyvinutá v zahraničí, umožňujúca v transformovanom stave prevýšenie po kúželovej ploche pri rýchlosti do odbočky v > 100 km/hod.
03 /2001 Zvýšenie rýchlosti a únosnosti, zriadenie BK na tratiach TEŽ v súvislosti s nasadením nových el. súprav vyrábaných v ŽOS Vrútky.
05 /2001 Kompenzačné zariadenie pre striedavú trakciu vyvinuté v EVTÚ N. Dubnica. Praktické využitie, podmienky zavedenia v NS Nové Zámky. Porovnanie technických parametrov a ekonomickej efektívnosti.
06 /2001 Návrh technickej smernice "Technické a ekologické požiadavky pre navrhovanie podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí vystužených geomrežou".
01 /2002 Využitie rekuperácie rušňov na tratiach ŽSR so striedavou trakciou po 01. 01. 2003
02 /2002 Výpočet vytyčovacích prvkov oblúkových koľajových spojok a ďalších koľajových konštrukcií.
Napriek tomu, že doterajšie skúseností nehovoria o mimoriadne pozitívnych skúsenostiach s touto formou činnosti v radoch odborníkov, Projektové úlohy i naďalej zostanú jedným zo spôsobov uskutočňovania cieľov Spoločnosti PSKD.

 

Iné

Sympózium pri príležitosti 10. výročia založenia Spoločnosti PSKD

Odborná komisia BID

V novembri 2002 z iniciatívy generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava Ing. Jána Zachara, pod gesciou štátneho tajomníka MDPT SR Ing. Jána Kotuľu a v spolupráci s REMING Consult a. s. začala činnosť odborná komisia, zaoberajúca sa koordináciou verejných osobných dopráv v Bratislavskom regióne, najmä z pohľadu zapojenia železničnej dopravy do integrovaného systému osobnej dopravy v Bratislave. Na pravidelných dvojtýždenných zasadaniach diskutovali odborníci z univerzít, z výskumného ústavu a z projektových organizácií s odborníkmi z Magistrátu, z Bratislavského samosprávneho kraja, zo Železníc SR, Železničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej autobusovej dopravy, METRO, a.s. a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V záverečnej správe o činnosti tejto komisie bolo doporučené iniciovať Memorandum o spoločnom postupe zainteresovaných orgánov a organizácii.