Plán aktivít na ďalšie obdobie 2015/2016

A/ Diskusné kluby

Téma:                   Filtračno-kompenzačné zariadenia, napájacie stanice, rekuperácia

                               Progresívne a efektívne technológie – aplikácia v podmienkach ŽSR

Termín:                rok 2018

Miesto:                Žilina

Téma:                   Legislatíva v správe majetku ŽSR

                               Zmena vlastníckych práv a užívateľských práv z titulu modernizácie dopravnej                                                infraštruktúry a súvisiacich vyvolaných investícií

                               Prevod vlastníckych práv k pozemkom opustených, resp. neprevádzkovaných                                               železničných tratí a objektov

Termín:              rok 2018

Miesto:                Bratislava

 

Téma:                   Protipožiarne vybavenie železničných tunelov

                               Nové materiály a technológie

                               Novelizácia legislatívy pre železničné tunely na Slovensku a zosúladenie s pravidlami                   EÚ

Termín:                rok 2018

Miesto:                Bratislava

 

 

B/ Exkurzia

Téma:                   Rozvoj železníc, mestskej koľajovej dopravy a integrácie verejnej osobnej dopravy

Forma:                 Exkurzia

Termín:                               rok 2018

Miesto:                               Slovensko, Česko, Rakúsko, Taliansko

 

C/ Študentská súťaž

Téma:                   1. Revitalizácia železničnej stanice Bratislava hlavná stanica  

               2. TIOP Ružinov – nový terminál integrovanej osobnej prepravy v Bratislave

               3. TIOP sever nový terminál integrovanej osobnej prepravy v Košiciach

               4. Nové železničné prepojenie Nitra -  Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu     (nové prepojenie tratí č. 130 a 140  v úseku Ivanka pri Nitre – Trnovec nad Váhom)

               (diplomové práce)         

Forma:                 Súťaž

Termín:                06/2018 – 01/2018, vyhodnotenie 03/2019

Miesto:                               Vypracovanie - na univerzitách

                               Vyhodnotenie – na 14. FKD

 

 

D/ Workshopy

Téma:                   Ciele a koncepcia rozvoja železničnej dopravy na Slovensku očami odborníkov                             a nadšencov koľajovej dopravy, vers. Oficiálna stratégia rezortu a vlády SR

-          Úroveň modernizácie koridorov č. IV, V a VI na Slovensku, vers. TEN-T

-          Vysokorýchlostné trate naprieč Slovenskom – budúcnosť, alebo utópia

-          2. hlavný južný ťah – strategický a rozvojový význam pre Slovensko

-          Elektrifikácia siete ŽSR – ekonomický a ekologický aspekt

-          Risk manažment v doprave

-          Kombinovaná doprava – jej budúcnosť na Slovensku

-          „Tram Train“ – reálna koncepcia vo väčších aglomeráciách

Termín:                               Rok 2018

Miesto:                               Bratislava

 

 

E/ Medzinárodná konferencia – 12. Fórum koľajovej dopravy

  1. 15. ročník medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy sa uskutoční v dňoch 19. a 20. marca 2019 už tradične v kongresových priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Bratislave. O prevzatie záštity nad týmto ročníkom bol požiadaný minister dopravy a výstavby SR, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Sekretariát spoločnosti menoval do prípravného výboru konferencie Bc. Barboru Mitterovú, Mgr. Vieru Bednárikovú, Ing. Martu Turanskú a Ing. Slavomíra Podmanického ml.

Predpokladané témy:  

Pre úspech a kvalitu tohto medzinárodného železničiarskeho fóra je potrebné, aby všetci členovia Spoločnosti PSKD aktívne pomáhali pri jeho príprave a pomohli zabezpečiť zaujímavé a čo najkvalitnejšie príspevky a pomohli aj pri zabezpečovaní reálnych mediálnych a sponzorských partnerov.

 

F/ Ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy pre rok 2018“

V nadväznosti na osem úspešných ročníkov a na návrh Sekretariátu spoločnosti Valné zasadanie Spoločnosti PSKD schválilo vypísať 9. ročník tohto prestížneho ocenenia. Výsledky budú vyhlásené a ocenenie laureátovi sa bude odovzdávať na spoločenskom Gala večeri 15. Fóra koľajovej dopravy dňa 19. marca 2019.

Pravidlá pre nomináciu a určenie laureáta pre rok 2019 stanovuje Štatút, ktorý bol schválený 10. Valným zasadaním Spoločnosti PSKD v roku 2010. Časový harmonogram, proces nominácie a hlasovanie pre udelenie tejto prestížnej ceny pre rok 2019.

Informácia o tomto prestížnom ocenení a o jeho výsledku pre rok 2018 bude medializovaná (forma bude dohodnutá aktuálne – tlačová konferencia, alebo len tlačová správa.)