Aktivity spoločnosti

 Diskusné kluby

 (výber najzaujímavejších)

1. Problematika prúdenia podzemných vôd pri navrhovaní líniových stavieb ... Filiálka

    (účastníci: MDPT+MVRR+MŽP SR, STU, ČVUT, SUDOP Praha, ŽSR, Magistrát BA, BSK, MČ)

    Bratislava, december 2003

2. Riešenie MHD v mestách EU - príklady pre Bratislavu

    (účastníci: MDPT SR, DPMB, DPMK, Magistrát BA, STU, ŽSR, ZSSK, Letisko)

    Bratislava, marec 2004

3. Infraštruktúra prekládkovej stanice Čierna n. T. 

    (účastníci: TER, ÖBB, MAV, UA, ČD, MDPT, SR, ŽSR, ŽS Cargo)

    Košice, apríl 2004

4. Nové typy konštrukcií koľ. zvršku na železnici a električkových tratiach

    (účastníci: MDPT SR, ŽSR, DPMB, ŽU, STU)

    Bratislava, november 2004

5. ISK 200 - modernizácia žel. koridorov na rýchlosť 200 km/hod.

    Bratislava, august 2007

6. Koncepcia synergie koľ. systémov v Bratislave - duálny systém

    Diskusia na základe "Memoranda o spolupráci a spolufinancovaní," ktoré bolo podpísané medzi ministrom dopravy,                primátorom Bratislavy a gen., riaditeľom ŽSR.

    Bratislava, november 2008

7. Špeciálna dráha - duálna prevádzka v Bratislave a v Košiciach

    Mimoúrovňové križovanie ul. Rampová v Košiciach

    Bratislava, marec 2010

8. Prevádzka a ekonomika modernizovaných železničných koridorov

    Diskusný klub prebiehal vo viacerých etapách

    Bratislava, máj 2012

9. Aplikácia prejazdeného profilu DE3 na železničné Tunely

    Bratislava, máj 2012

10. Predĺženie ŠRT na území Slovenska

      Trenčianske Teplice, máj 2012

 

WORKSHOPY

(výber najzaujímavejších)

1. Nimnica 2003 ... február 2003

    3 študentské kolektívy: 11 študentov + 6 architektov a pedagógov + 10 odborníkov zo ŽSR, verejnej správy,                    projektových organizácií

    Podľa výsledku tohto Workshopu bola vyprojektovaná a aj zrealizovaná stavba Modernizácie železničnej trate na rýchlosť        160 km/h v úseku  Púchov - Považská Bystrica a v roku 2022 daná do plnej prevádzky (po 18 rokoch od vzniku tejto              myšlienky).

2. Letisko Bratislava ... október - november 2004

    • napojenie letiska na MHD a železnicu

     urbanizmus a architektúra

   4 kolektívy (profesionálne a študentské)

3. Trenčín 2005 - nové trasovanie železnice v centre mesta ... apríl 2005

    6 kolektívov (profesionálne a študentské)

4. Koridor Štetín - Konstancia a cezhraničná kontinuita ... jún 2006

    Workshopu sa zúčastnili zástupcovia TER, MDPT SR, PKP. ČD, ZS Cargo, UA a RO.

5. ISK 200 Trenčianske Teplice ... jún 2008

    Diskusia k Vyhláške č. 250/1997 Z.z.

6. ISK 200 - prečo modernizovať žel. koridor č. V.a na rýchlosť 200 a nie len do 160 km/hod...

    september 2008

    Pokračovanie v diskusii k Vyhláške č. 205/1997 Z.z.

7. Geosyntetika v konštrukcii telesa žel.spodku ... november 2013

    Workshopu sa zúčastnili odborníci zo ŽSR, ŽU, STU, projektových organizácií, výrobcov.

Exkurzie

1. Vybrané železničné stanice v Rakúsku a Taliansku - október 2001

    Viedeň Franz - Josefs Bhf - Terst - Verona - Insbruck - Salzburg

2. VRT a moderné terminály osobnej dopravy v EÚ - október 2002

    Viedeň - Lipsko - Weimar - Frankfurt - Kolín - Norimberg

3. Dopravné inžinierske stavby v EÚ - jún 2004 

    Praha (električka Barandov) - Norimberg - Mníchov - tunel a žel. stanica St. Anton

4. Rozvoj VRT v EÚ - október 2005

    Viedeň - Graz - Padova - Barolo - Turín - VRT - Miláno - Soave - Bad Blumen

5. Nové typy, parametre a systémy koľajníc a výhybiek - október 2007

    Donawity - Vöest Alpine Schienen, GmbH

6. Trend vo výstavbe žel. staníc a ich komerčného využitia - jún 2008

    Letisko Schwechat - CAT - Viedeň Mitte - Baden Baden

7. Stavby VRT a TIOP v Taliansku - október 2008

    Graz - Treviso - Parma- Bologna - Rada - Pissa - Padova (most cez rieku Pád)

 

Študentské súťaže

(výber najazujímavejších)

1. Architektúra a dizajn prístreškov železničných zastávok na koridore V. a - rok 2001

    Organizátori: FA STU a REMING CONSULT a.s.

    20 návrhov

2. Unifikácia železničných staníc a zastávok - rok 2017

    Témy: Margecany, Lučivná, Čadca, Bratislava - Trnávka

    4 kolektívy

    Ceny odovzdané na 13. FKD

3. Revitalizácia výpravných budov a verejných priestorov žst. Svidník - rok 2018

    7 kolektívov

    Ceny odovzdané na 14. FKD

4. Najlepší projekt - diplomová práca s témou železnica - rok 2019

    9 kolektívov

    Ceny odovzdané na 15. FKD

 

Projektové úlohy

Celkom bolo vypísaných 8 Projektových úloh.

Napríklad: 

             - Smernica ŽSR: Technické a ekologické požiadavky pre navrhovanie podkladových vrstiev                                      podvalového podložia vystužených geomrežou

              - Kompenzačné zariadenia NS striedavej trakcie na ŽSR

              - Presadenie Blossovej prechodnice pri navrhovaní modernizácie železničných koridorov

Fórum koľajovej dopravy - medzinárodná konferencia

Uskutočnilo sa už 16. ročníkov. V septembri 2021 sa konala z dôvodu pandémie tzv. malá forma. Prvý ročník konferencie bol v marci 2005.

Ocenenie " Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy"

Laureáti boli ocenení za roky 2011 až 2021 (spolu 11 ročníkov).