Profil spoločnosti PSKD

Základné údaje

Názov: PSKD - Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z.
Sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Vznik spoločnosti: 16. apríla 2020
   

 

Profil

 

PSKD - Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. (ďalej len PSKD)

Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo a bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 16. apríla 2020.

Orgány združenia:

Členská schôdza               - najvyšší orgán združenia

Správna rada                     - výkonný orgán združenia

Predseda Správnej rady    - štatutárny zástupca združenia, koná na združenie samostatne

Členovia združenia - aktuálny stav:

- Slovenská technická univerzita v Bratislave

- Technická univerzita v Košiciach

- Žilinská univerzita v Žiline

- CAD-ECO, a.s.

- REMING CONSULT a.s.

- fyzické osoby

Formy aktivít združenia:

- diskusné kluby

- workshopy

- exkurzie

- študentské súťaže

- analýzy, štúdie, posúdenia atď.

- Fórum koľajovej dopravy - medzinárodná konferencia

- ocenenia:

               • Osobnosť železničnej a koľajovej dopravy na Slovensku

               • Železničná stavba roka