Profil spoločnosti PSKD

Základné údaje

Názov: Združenie PSKD
Sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Vznik spoločnosti: 20. septembra 2001
   

 

Ciele PSKD

• podieľať sa na príprave strategických dokumentov a na definovaní trendov na národnej, európskej i globálnej úrovni v oblasti technického rozvoja a prevádzkovania železničnej dopravy a jej integrácie s ostatnými druhmi dopravy,

• vytvárať podmienky pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu v rámci európskej železničnej infraštruktúry a jej interoperability a za tým účelom spolupracovať najmä s Európskou železničnou technologickou platformou ERRAC, ale aj s ďalšími Európskymi inštitúciami v oblasti železničnej dopravy,

• podieľať sa na výskume, vývoji a inováciách v oblasti železničnej a mestskej koľajovej dopravy a na aplikácií týchto výsledkov do praxe,

• podporovať vzdelávanie na technických stredných školách, na technických univerzitách, ako aj vzdelávanie pracovníkov železničnej infraštruktúry za účelom dosiahnutia interoperability európskeho železničného systému.